ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oznámení o ochraně osobních údajů

1.             Společnost AUTO KP PLUS SU, IČO: 109 53 221, se sídlem Doubská 525, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16984 (dále jen „AUTO KP PLUS“ nebo „my“) zpracovává jako správce osobní údaje svých zákazníků a odběratelů, kteří jsou fyzickými osobami (dále též jen „subjekty údajů“ nebo „Vy“). Zákazníci a odběratelé nás mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese [gdpr@autokpplus.cz].
2.             Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
3.             Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro následující účely:
a)        uzavření a plnění smlouvy mezi námi a subjektem údajů (dále jen „smlouva“), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b)        dodržení našich právních povinností podle obecně závaz­ných právních předpisů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. naše povinnost uchovávat účetní a da­ňové doklady);
c)        určení, výkon nebo obhajobu našich potenciálních právních nároků, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
d)        marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
e)        pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
4.             Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme současně pro více různých účelů, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování však Vaše osobní údaje přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používáme následující kritéria:
a)        k účelu plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje do zániku závazků z příslušné smlouvy;
b)        k účelu dodržení našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti AUTO KP PLUS;
c)        pro určení, výkon nebo obhajobu našich potenciálních právních nároků budou Vaše osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše vzájemná práva a povinnosti, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
d)        pro marketingové účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním; a
e)        osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li v dokumentu souhlasu kratší dobu zpracování.
5.             Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí stanovené doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
6.             Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů (např. příslušnému správci daně). Vaše osobní údaje dále předáváme třetím stranám, jejichž zboží či služby si u nás objednáte. Výše uvedení příjemci zpracovávají Vaše osobní údaje jako samostatní správci (nezávisle na nás). Vaše osobní údaje konečně můžeme předávat též našim zpracovatelům, se kterými uzavřeme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů obsahující dostatečné záruky ohledně ochrany zpracovávaných dat. Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam našich zpracovatelů.
7.             V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech však můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
·         Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme.
·         Právo na opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
·         Právo na výmaz
Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. V případě oprávněné žádosti přijmeme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali též ostatní správce, kteří tyto údaje zpracovávají, o tom, že jste uplatnili právo na výmaz.
·         Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování (pro účel uvedený v daném souhlasu). Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování prováděného v období před jeho odvoláním.
·         Právo vznést námitku
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
·         Právo na omezení zpracování
V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
·         Právo na přenositelnost údajů
Můžete nás požádat, abychom Vám či jinému správci předali Vaše osobní údaje, které zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či souhlasu.
·         Právo vznést stížnost
Pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.             Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí s Vámi nebudeme moci uzavřít a plnit smlouvu. Uzavřením smlouvy potvrzujete, že jste se seznámil/a s Výše uvedenými informacemi o zpracování Vašich osobních údajů a že jsme vůči Vám splnili naši informační povinnost v souladu s GDPR.

 

SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SUZUKI